和王记室从赵王春日游陀山寺

来源:岁年网 时间:2017-07-31 21:11:24 分类: 骆宾王的诗 全唐诗 短篇章节

和王记室从赵王春日游陀山寺 简体版

鸟旟陪访道,鹫岭狎栖真。
四禅明静业,三空广胜因。
祥河疏叠涧,慧日皎重轮。
叶暗宫密,花明鹿苑春。
雕谈筌奥旨,妙辩漱玄津。
雅曲终难和,徒自奏巴人。

和王記室從趙王春日遊陀山寺 繁体版

鳥旟陪訪道,鷲嶺狎棲真。
四禪明靜業,三空廣勝因。
祥河疏疊澗,慧日皎重輪。
葉暗龍宮密,花明鹿苑春。
雕談筌奧旨,妙辯漱玄津。
雅曲終難和,徒自奏巴人。

hé wáng jì shì cóng zhào wáng chūn rì yóu tuó shān sì 拼音版

niǎo yú péi fǎng dào , jiù lǐng xiá qī zhēn 。
sì chán míng jìng yè , sān kōng guǎng shèng yīn 。
xiáng hé shū dié jiàn , huì rì jiǎo zhòng lún 。
yè àn lóng gōng mì , huā míng lù yuàn chūn 。
diāo tán quán ào zhǐ , miào biàn shù xuán jīn 。
yǎ qū zhōng nán hé , tú zì zòu bā rén 。

鉴赏

骆宾王(唐)的《和王记室从赵王春日游陀山寺》选自全唐:卷79_16。