早春新晴

来源:岁年网 时间:2017-08-08 15:31:02 分类: 陆游的诗 全唐诗 短篇章节

早春新晴 简体版

柳弄春柔拂小潭,山横霁色卷浮岚。
飞扬旛脚掷东北,零落梅花余二三。
村店疏灯新卖酒,神祠叠鼓正祈蚕。
幽人睡起东园去,芹茁萱芽又满篮。

早春新晴 繁体版

柳弄春柔拂小潭,山橫霽色卷浮嵐。
飛揚旛腳擲東北,零落梅花余二三。
村店疏燈新賣酒,神祠疊鼓正祈蠶。
幽人睡起東園去,芹茁萱芽又滿籃。

zǎo chūn xīn qíng 拼音版

liǔ nòng chūn róu fú xiǎo tán , shān héng jì sè juàn fú lán 。
fēi yáng fān jiǎo zhì dōng běi , líng luò méi huā yú èr sān 。
cūn diàn shū dēng xīn mài jiǔ , shén cí dié gǔ zhèng qí cán 。
yōu rén shuì qǐ dōng yuán qù , qín zhuó xuān yá yòu mǎn lán 。

鉴赏