鸣皋歌送岑徵君 时梁园三尺雪.(白鸥兮飞来,长与君兮相亲) 作者:李白(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-06 20:34:20 分类: 李白的诗 全唐诗 短篇章节

鸣皋歌送岑徵君 时梁园三尺雪. 简体版

若有人兮思鸣皋,阻积雪兮心烦劳。
洪河凌竞不可以径度,冰鳞兮难容舠。
邈仙山之峻极兮,闻天籁之嘈嘈。
霜崖缟皓以合沓兮,若长风扇海涌沧溟之波涛。
玄猿绿罴,舔舕崟岌。
危柯振石,骇胆栗魄,群呼而相号。
峰峥嵘以路绝,挂星辰于岩嶅。
送君之归兮,动鸣皋之新作。
交鼓吹兮弹丝,觞清泠之池阁。
君不行兮何待,若反顾之黄鹤。
扫梁园之群英,振大雅于东洛。
巾征轩兮历阻折,寻幽居兮越巘崿。
盘白石兮坐素月,琴松风兮寂万壑。
望不见兮心氛氲,萝冥冥兮霰纷纷。
水横洞以下渌,波小声而上闻。
啸谷而生风,龙藏溪而吐云。
寡鹤清唳,饥鼯颦呻。
魂独处此幽默兮,愀空山而愁人。
聚族以争食,凤孤飞而无邻。
蝘蜓嘲龙,目混珍。
嫫母衣锦,西施负薪。
若使巢由桎梏于轩冕兮,亦奚异乎夔龙蹩躠于风尘。
哭何苦而救楚,笑何夸而却秦。
吾诚不能学二子沽名矫节以耀世兮,固将弃天地而遗身。
白鸥兮飞来,长与君兮相亲。

鳴臯歌送岑徵君 時梁園三尺雪. 繁体版

若有人兮思鳴臯,阻積雪兮心煩勞。
洪河淩競不可以徑度,冰龍鱗兮難容舠。
邈仙山之峻極兮,聞天籟之嘈嘈。
霜崖縞皓以合沓兮,若長風扇海湧滄溟之波濤。
玄猿綠羆,舔舕崟岌。
危柯振石,駭膽栗魄,群呼而相號。
峰崢嶸以路絕,掛星辰於巖嶅。
送君之歸兮,動鳴臯之新作。
交鼓吹兮彈絲,觴清泠之池閣。
君不行兮何待,若反顧之黃鶴。
掃梁園之群英,振大雅於東洛。
巾征軒兮歷阻折,尋幽居兮越巘崿。
盤白石兮坐素月,琴松風兮寂萬壑。
望不見兮心氛氳,蘿冥冥兮霰紛紛。
水橫洞以下淥,波小聲而上聞。
虎嘯谷而生風,龍藏溪而吐雲。
寡鶴清唳,饑鼯顰呻。
魂獨處此幽默兮,愀空山而愁人。
雞聚族以爭食,鳳孤飛而無鄰。
蝘蜓嘲龍,魚目混珍。
嫫母衣錦,西施負薪。
若使巢由桎梏於軒冕兮,亦奚異乎夔龍蹩躠於風塵。
哭何苦而救楚,笑何誇而卻秦。
吾誠不能學二子沽名矯節以耀世兮,固將棄天地而遺身。
白鷗兮飛來,長與君兮相親。

míng gāo gē sòng cén zhǐ jūn shí liáng yuán sān chǐ xuě 。

ruò yǒu rén xī sī míng gāo , zǔ jī xuě xī xīn fán láo 。
hóng hé líng jìng bù kě yǐ jìng dù , bīng lóng lín xī nán róng dāo 。
miǎo xiān shān zhī jùn jí xī , wén tiān lài zhī cáo cáo 。
shuāng yá gǎo hào yǐ hé tà xī , ruò cháng fēng shàn hǎi yǒng cāng míng zhī bō tāo 。
xuán yuán lǜ pí , tiǎn tàn yín jí 。
wēi kē zhèn shí , hài dǎn lì pò , qún hū ér xiāng hào 。
fēng zhēng róng yǐ lù jué , guà xīng chén yú yán áo 。
sòng jūn zhī guī xī , dòng míng gāo zhī xīn zuò 。
jiāo gǔ chuī xī dàn sī , shāng qīng líng zhī chí gé 。
jūn bù xíng xī hé dài , ruò fǎn gù zhī huáng hè 。
sǎo liáng yuán zhī qún yīng , zhèn dà yǎ yú dōng luò 。
jīn zhēng xuān xī lì zǔ zhē , xún yōu jū xī yuè yǎn è 。
pán bái shí xī zuò sù yuè , qín sōng fēng xī jì wàn hè 。
wàng bù jiàn xī xīn fēn yūn , luó míng míng xī xiàn fēn fēn 。
shuǐ héng dòng yǐ xià lù , bō xiǎo shēng ér shàng wén 。
hǔ xiào gǔ ér shēng fēng , lóng cáng xī ér tǔ yún 。
guǎ hè qīng lì , jī wú pín shēn 。
hún dú chǔ cǐ yōu mò xī , qiǎo kōng shān ér chóu rén 。
jī jù zú yǐ zhēng shí , fèng gū fēi ér wú lín 。
yǎn tíng cháo lóng , yú mù hùn zhēn 。
mó mǔ yī jǐn , xī shī fù xīn 。
ruò shǐ cháo yóu zhì gù yú xuān miǎn xī , yì xī yì hū kuí lóng bié sǎ yú fēng chén 。
kū hé kǔ ér jiù chǔ , xiào hé kuā ér què qín 。
wú chéng bù néng xué èr zǐ gū míng jiǎo jié yǐ yào shì xī , gù jiāng qì tiān dì ér yí shēn 。
bái ōu xī fēi lái , cháng yǔ jūn xī xiāng qīn 。

鉴赏

李白(唐)的《鸣皋歌送岑徵君 时梁园三尺雪.》选自全唐:卷166_13。