和令狐相公晚泛汉江书怀,寄洋州崔侍郎阆州(多谢谪仙侣,几时还玉京) 作者:刘禹锡(唐代)

来源:岁年网 时间:2017-07-05 23:10:06 分类: 刘禹锡的诗 全唐诗 短篇章节

和令狐相公晚泛汉江书怀,寄洋州崔侍郎阆州 简体版

雨过远山出,江澄暮霞生。
因浮济川舟,遂作适野行。
郊树映缇骑,水禽避红旌。
田夫捐畚锸,织妇窥柴荆。
古岸夏花发,遥林晚蝉清。
沿洄方玩境,鼓角已登城。
部内有良牧,望中寄深情。
临觞念佳期,泛瑟动离声。
寂寞一病士,夙昔接群英。
多谢谪仙侣,几时还玉京。

和令狐相公晚泛漢江書懷,寄洋州崔侍郎閬州 繁体版

雨過遠山出,江澄暮霞生。
因浮濟川舟,遂作適野行。
郊樹映緹騎,水禽避紅旌。
田夫捐畚鍤,織婦窺柴荊。
古岸夏花發,遙林晚蟬清。
沿洄方玩境,鼓角已登城。
部內有良牧,望中寄深情。
臨觴念佳期,泛瑟動離聲。
寂寞一病士,夙昔接群英。
多謝謫仙侶,幾時還玉京。

hé líng hú xiāng gōng wǎn fàn hàn jiāng shū huái , jì yáng zhōu cuī shì láng làng zhōu

yǔ guò yuǎn shān chū , jiāng chéng mù xiá shēng 。
yīn fú jì chuān zhōu , suì zuò shì yě xíng 。
jiāo shù yìng tí qí , shuǐ qín bì hóng jīng 。
tián fū juān běn chā , zhī fù kuī chái jīng 。
gǔ àn xià huā fā , yáo lín wǎn chán qīng 。
yán huí fāng wán jìng , gǔ jiǎo yǐ dēng chéng 。
bù nèi yǒu liáng mù , wàng zhōng jì shēn qíng 。
lín shāng niàn jiā qī , fàn sè dòng lí shēng 。
jì mò yī bìng shì , sù xī jiē qún yīng 。
duō xiè zhé xiān lǚ , jī shí huán yù jīng 。

鉴赏

刘禹锡(唐)的《和令狐相公晚泛汉江书怀,寄洋州崔侍郎阆州》选自全唐:卷355-26。